Uw leverancier voor stalinrichtingen en het opruwen van betonvloeren!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Smit & van Dronkelaar V.O.F. versie 2020

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden:
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven en verkooporders gedaan door de vennootschap onder firma Smit & van Dronkelaar, gevestigd te Nijkerk, (verder te noemen opdrachtnemer of Smit & van Dronkelaar) en op alle tussen Smit & van Dronkelaar en haar opdrachtgevers (verder te noemen opdrachtgever) gesloten overeenkomsten.
1-2 Onze algemene voorwaarden zullen te alle tijde prevaleren, onze goederen worden uitsluitend geleverd volgens onze algemene voorwaarden.
1-3 Indien een rechter in een procedure een bepaling buiten toepassing verklaart of nietig verklaart zullen partijen de verplichting hebben om in onderling overleg een nieuwe bepaling op te stellen die de strekking van de oude benadert.
1-4 Bedingen waarbij van deze voorwaarden worden afgeweken, zijn voor ons bindend indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd en gelden alleen voor de overeenkomsten waarbij zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen:
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, en geldig tot 1 maand na uitgifte, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 Mondelinge aanbiedingen door directie of ondergeschikten van Smit & van Dronkelaar zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
2-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Smit & van Dronkelaar zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Smit & van Dronkelaar niet.

Artikel 3 Afspraken:
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Smit & van Dronkelaar binden Smit & van Dronkelaar niet, voor zover ze niet door Smit & van Dronkelaar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst:
4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden word eerst bindend voor Smit & van Dronkelaar door schriftelijke bevestiging door Smit & van Dronkelaar.
4-2 Elke met Smit & van Dronkelaar aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Smit & van Dronkelaar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te beoordelen door Smit & van Dronkelaar. Opdrachtgever zal toestaan dat Smit & van Dronkelaar zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Smit & van Dronkelaar bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Smit & van Dronkelaar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden:
5-1 Smit & van Dronkelaar aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
5-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Smit & van Dronkelaar onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
5-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Smit & van Dronkelaar aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten:
6-1 Op alle door Smit & van Dronkelaar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt Smit & van Dronkelaar zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smit & van Dronkelaar.
6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven onvervreemdbaar eigendom van Smit & van Dronkelaar en dienen op eerste verzoek van Smit & van Dronkelaar onverwijld geretourneerd te worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5000,00, onverminderd het recht van Smit & van Dronkelaar om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Leverings- c.q. opleveringstermijnen:
7-1 De overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Smit & van Dronkelaar schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Smit & van Dronkelaar zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 8 Gedeeltelijke levering c.q. oplevering:
Elke gedeeltelijke (op)levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; In een dergelijk geval zal betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 9 Prijzen:
9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als van buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
9-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen

Artikel 10 Aanbetaling:
Smit & van Dronkelaar is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25 % te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Smit & van Dronkelaar de overeenkomst wordt ontbonden heeft de
opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 11 Annuleren:
11-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Smit & van Dronkelaar reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen, en is hij overigens jegens Smit & van Dronkelaar gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Smit & van Dronkelaar als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Smit & van Dronkelaar te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
11-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Smit & van Dronkelaar zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
11-3 Wel of niet verlenen van vergunning, subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Smit & van Dronkelaar schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Smit & van Dronkelaar aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13 Aansprakelijkheid:
13-1 Smit & van Dronkelaar is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf.
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
13-2 Smit & van Dronkelaar is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Smit & van Dronkelaar of van hen die door Smit & van Dronkelaar te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
13-3 Smit & van Dronkelaar zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
13-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Smit & van Dronkelaar.

Artikel 14 Garantie:
14-1 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
14.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.
14.3 Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.
14.4 Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.
14.5 Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
14.6 Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
14.7 Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten en reisuren.
14.8 Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
14.9 a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.10 Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

Artikel 15 Materialen:
15-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
15-2 Smit & van Dronkelaar stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Smit & van Dronkelaar is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
15-3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Smit & van Dronkelaar komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
15-4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Smit & van Dronkelaar tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Smit & van Dronkelaar toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.
15-5 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Smit & van Dronkelaar doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Verplichtingen van de opdrachtgever:
16-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Smit & van Dronkelaar tijdig kan beschikken;
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.) een en ander op aanwijzing van Smit & van Dronkelaar;
b. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;
c. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
d. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
16-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze niet op of bij het werk aanwezig zijn.
16-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
16-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Smit & van Dronkelaar voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Reclame:
17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Smit & van Dronkelaar terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Smit & van Dronkelaar wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17-2 Smit & van Dronkelaar dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17-3 Indien de reclame naar het oordeel van Smit & van Dronkelaar juist is, zal Smit & van Dronkelaar hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 18 Meer- en minderwerk:
18-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
18-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Smit & van Dronkelaar op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
18-3 Door Smit & van Dronkelaar te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 19 Uitbesteding werk aan derden:
Opdrachtgever machtigt Smit & van Dronkelaar om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Smit & van Dronkelaar gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 20 Wijziging van de opdracht:
20-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
20-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Smit & van Dronkelaar ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
20-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Smit & van Dronkelaar buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 21 Overmacht:
21-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Smit & van Dronkelaar of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Smit & van Dronkelaar, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Smit & van Dronkelaar, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Smit & van Dronkelaar overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
21-2 Smit & van Dronkelaar is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de
buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud:
22-1 Zolang Smit & van Dronkelaar geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Smit & van Dronkelaar.
22-2 Smit & van Dronkelaar heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
22-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23 Oplevering:
23-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Smit & van Dronkelaar dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling aan de opdrachtgever heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Smit & van Dronkelaar schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
23-2 Kleine gebreken zullen door Smit & van Dronkelaar zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken is Smit & van Dronkelaar slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 8 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Smit & van Dronkelaar valt toe te rekenen.
23-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Smit & van Dronkelaar niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding:
24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Smit & van Dronkelaar ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
24-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om als nog na te komen. Smit & van Dronkelaar heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
24-3 Smit & van Dronkelaar is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Smit & van Dronkelaar reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Smit & van Dronkelaar op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25 Betaling:
25-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25-2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.
25-3 Smit & van Dronkelaar is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen aan de opdrachtgever een rente ad. 1.25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. De buitengerechtelijke kosten belopen 15 % van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met rente en met een minimum van 200,= (excl. BTW) omtrent welke kosten geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering ter incasso uit handen is gegeven, ongeacht of de koper daarvan op de hoogte is.
25-4 Smit & van Dronkelaar is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25-5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
25-6 Uit het enkele feit dat Smit & van Dronkelaar zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Geschillen:
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Smit & van Dronkelaar, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »